England rotary table Rotary table 2500×2500

Rotary tablе 2500×2500, 40 ton